Razpis za direktorja DU Gradišče

datum: 14.01.2022

 

DOM  UPOKOJENCEV GRADIŠČE
Gradišče 4

5294 DORNBERK

 


Na podlagi Sklepa Sveta Doma upokojencev Gradišče, sprejetega na 3. redni seji, dne 01. 12. 2021, Svet Doma upokojencev Gradišče, skladno z  56. in 57. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) ter 34.,35., in 36. členom Statuta Doma upokojencev Gradišče ter 33. in 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), razpisuje delovno mesto:

 

DIREKTOR (m/ž)

DOMA  UPOKOJENCEV GRADIŠČE

 

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogoja znanja slovenskega jezika in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), in ima:

visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 5 let delovnih izkušenj ali
visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva
opravljen strokovni izpit po 69. členu ZSV,
opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje po 56. členu ZSV oziroma mora le tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja.

 

Od kandidata/-ke se pričakuje, da ima in izkaže vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

Kandidat/-ka k prijavi priloži tudi program dela in vizijo razvoja za mandatno obdobje in življenjepis.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno obdobje petih let.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati do 21.2.2022, prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Doma upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 DORNBERK, z oznako »Ne odpiraj-prijava na razpis za direktorja zavoda«.

 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejema Sklepa Sveta zavoda. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.

Namestnik predsednika Sveta zavoda

Rok Štrukelj

Terapevtski par Monika in Nara 22.7.2022

Limonada party 15.7.2022